De einddatum van uw pensioenpolis is tevens de datum dat uw pensioenkapitaal omgezet dient te
worden naar een ouderdomspensioen (met bijbehorend partnerpensioen indien van toepassing).
Een pensioen is een levenslange uitkering, tenzij uit het pensioenreglement of uw pensioenbrief blijkt
dat de opbouw van het kapitaal bestemd is voor een (tijdelijk) pré-pensioen tot de pensioendatum.

Uitstel van de ingangsdatum van het pensioen is wettelijk alléén toegestaan indien en zolang er nog
sprake is van een dienstverband met een werkgever (aantoonbaar middels een werkgeversverklaring).

Het is mogelijk om op de pensioendatum te kiezen om het meeverzekerd partnerpensioen om te
ruilen. In dat geval wordt de (kapitaal)waarde van het partnerpensioen gebruikt voor verhoging van het
ouderdomspensioen. Een door uw partner mede ondertekende verklaring is hier voor benodigd.

Op de pensioendatum kan gekozen worden voor:

Pensioen

Top